Мукачево. ДНЗ № 17

 

Сторінка фізінструктора

    

 

   

     У закладі створені необхідні умови для здійснення завдань фізичного виховання та забезпечення оптимального рухового режиму дошкільнят: фізкультурний зал, спортивний та ігровий майданчики, фізкультурні осередки.  Вихователі щодня проводять прогулянки, систематично планують заняття з фізкультури 2 рази на тиждень, в інші дні комплекси фізичних вправ, рухливі ігри, вправи спортивного характеру; фізкультурні хвилинки і паузи, динамічні перерви між заняттями. Належна увага приділяється спостереженням, пошуково-дослідницькій діяльності у природі, індивідуальній роботі з дітьми, вихованню трудових навичок та ігровій діяльності в кожній групі. 

     За організацію фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми відповідає інструктор з фізичної культури - Скиба Оксана Іванівна. Протягом дня вона планує і організовує різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи: заняття з фізичної культури, ранкову гімнастику, спортивні та рухливі ігри й вправи, розваги;  визначає завдання і зміст кожного конкретного заняття з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних здібностей і самопочуття дитини. Готуючись до роботи з дітьми, добирає цікаві сюжетні заняття з фізкультури, ігри-змагання, естафети. Надає необхідну допомогу дітям під час оволодіння навичками в рухливих іграх, гімнастиці тощо. Завжди забезпечує повну безпеку дошкільнят під час фізкультурних занять, розваг, спортивних ігор.

      З метою активізації рухової активності дітей і пропаганди фізичної культури у кожній віковій групі систематично проводяться спортивні свята і розваги, Дні здоров’я. Інструктор систематично виявляє та розвиває спортивні та індивідуальні здібності вихованців закладу, консультує батьків. Створює затишну атмосферу доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми. Приймає активну участь в організації освітнього процесу, забезпеченні всебічного розвитку дітей, зміцненні психічного здоров’я.

        У кабінеті інструктора з фізичної культури наявна достатня кількість методичних посібників, відповідної літератури, спортінвентарю, атрибутів до рухливих ігор, свят та розваг. Весь матеріал систематизовано, естетично оформлено.

 

Навчання дошкільників елементів самострахування під час занять фізичними вправами

      Сьогодні удосконалення системи фізичного розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку є нагальною потребою. На­самперед слід подбати про такі її складові, як:

  • створення безпечного життєвого простору вдома і у до­шкільному закладі, у закритому та у відкритому середови­щах, тобто у приміщенні та у природних умовах;
  • оптимізація рухового режиму за допомогою фізичних вправ та фізкультурно-спортивних ігор;
  • формування відповідального ставлення до власного здоров’я і життя.

 

Старший дошкільник, зважаючи на його вікові особливості, має не лише знати основні правила безпечної поведінки та здорового способу життя, а й самостійно їх дотримуватися. А подбати про влас­ну безпеку дитина зможе лише за умови, якщо володітиме навичками самозахисту та самострахування, буде вправною, мужньою і сміливою. Саме тому слід розвивати у дитини не лише фізичні, а й вольові якості. З цією метою варто використовувати фізичні вправи, які містять еле­менти ризику, небезпечності, але за умови, що інструктор з фізкульту­ри сам віртуозно володіє навичками страхування дітей.

 

Заходи з профілактики дитячого травматизму

Правильно підібрані фізичні вправи стимулюють фізичний роз­виток, але вони можуть призвести до непоправної шкоди, якщо під час їх виконання ігноруватимуться загальні правила безпеки та захо­ди щодо попередження травматизму.

Для попередження дитячого травма­тизму, зокрема під час занять фізкультурою, у дошкільному закладі має здійсню­ватися комплекс відповідних заходів, зокрема таких, як:

  • постійний контроль за дотриман­ням методики проведення різних форм роботи з фізичного вихован­ня та безпечністю фізкультурного обладнання, місця проведення за­нять, інвентарю, одягу, взуття;
  • виконання санітарно-гігієнічних вимог;
  • повсякденна виховна робота з діть­ми з питань безпеки їх життєдіяльності;
  • взаємодія із сім’єю з цих питань.

 

Формування навичок самострахування як засіб попередження травматизму

Профілактика травматизму під час організованої та самостійної рухової діяльності дошкільників передбачає не лише створення на­лежних умов для безпечності занять, а й навчання дітей елементів самозахисту та самострахування. Уміння дитини самострахуватися значно знижує ризик отримання нею травми не лише під час вико­нання фізичних вправ, а й у повсякденному житті. Сформувати такі уміння можна за умови проведення системної роботи з питань без­пеки життєдіяльності дітей, зокрема з на­вчання їх елементів самострахування. У багатьох дошкільних закладах уже напрацьовано досвід такої роботи. Педаго­ги навчають дітей елементів самозахис­ту та самострахування як на спеціально організованих заняттях, так і на заняттях з фізкультури.

Навчання дітей елементів самоза­хисту та самострахування має бути органічною складовою комплексної програ­ми з фізичного виховання.

 

Взаємодія з сім'єю з питань безпеки життєдіяльності дітей

Дуже важливо здійснювати роботу з питань безпеки життєді­яльності дітей у тісній взаємодії із сім’єю. Батьки мають самі володі­ти вміннями самострахуватися і навчати самострахування дітей. Щоб ознайомити батьків із методикою навчання дітей елементів само страхування, варто проводити для них консультації, перегляди різних форм роботи з дітьми, розміщувати довідкові матеріали з відповідної тематики на інформаційних стендах тощо. Дієвим засобом формуван­ня інтересу батьків до питань безпеки життєдіяльності дітей є прове­дення спільно з ними фізкультурних свят, змагань, походів тощо. Така організація роботи педагогів дошкільного закладу сприя­тиме формуванню у дітей розуміння цінності власного здоров’я та вміння піклуватися про нього.